Bỏ để qua phần nội dung

Tự do thông tin

A A A

Bạn có quyền truy cập thông tin với một số hạn chế nhất định. Bạn được chào đón liên hệ với Cơ quan Phát triển Kinh tế Greater Sudbury nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Vui lòng xem các hành vi sau để biết thêm thông tin:

Tìm hiểu cách bạn có thể thực hiện một cách chính thức Yêu cầu Tự do Thông tin (FOI) qua Thành phố Greater Sudbury.