Bỏ để qua phần nội dung

Kế hoạch chiến lược phục hồi kinh tế

A A A

Kế hoạch chiến lược phục hồi kinh tế sẽ hướng dẫn các quyết định của Ban Giám đốc Tập đoàn Phát triển Greater Sudbury (GSDC) để hiểu rõ hơn nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, xác định các hành động hợp lý hóa hoạt động kinh doanh và phục hồi kinh tế

Kế hoạch Chiến lược Phục hồi Kinh tế xác định bốn chủ đề chính được hỗ trợ bởi các lĩnh vực trọng tâm và các mục hành động liên quan:

  • Phát triển lực lượng lao động của Greater Sudbury tập trung vào tình trạng thiếu lao động và thu hút nhân tài.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tập trung vào sự tham gia của cộng đồng, tiếp thị và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
  • Hỗ trợ cho Downtown Sudbury với trọng tâm là sức sống kinh tế và nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
  • Tăng trưởng và phát triển tập trung vào cải tiến quy trình kinh doanh, tiếp cận băng thông rộng, thương mại điện tử, ngành khai thác mỏ, vật tư và dịch vụ cũng như sản xuất phim và truyền hình.

Việc phát triển Kế hoạch chiến lược phục hồi kinh tế là sự hợp tác giữa Thành phố Greater Sudbury thông qua bộ phận Phát triển Kinh tế và các tình nguyện viên cộng đồng phục vụ trong Ban Giám đốc GSDC. Nó tuân theo sự tham vấn rộng rãi với các thành phần kinh tế quan trọng, các doanh nghiệp độc lập, các hiệp hội nghệ thuật và nghề nghiệp.