Bỏ để qua phần nội dung

Ban điều hành

A A A

Tập đoàn Phát triển Greater Sudbury (GSDC) là một cơ quan phi lợi nhuận của Thành phố Greater Sudbury và được điều hành bởi Hội đồng quản trị gồm 18 thành viên. GSDC hợp tác với Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng bằng cách khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược cho cộng đồng cũng như tăng cường khả năng tự lực, đầu tư và tạo việc làm ở Greater Sudbury.

GSDC giám sát Quỹ Phát triển Kinh tế Cộng đồng trị giá 1 triệu đô la thông qua nguồn vốn nhận được từ Thành phố Greater Sudbury. Họ cũng chịu trách nhiệm giám sát việc phân phối các khoản tài trợ văn hóa nghệ thuật và Quỹ phát triển du lịch thông qua Ủy ban phát triển du lịch. Thông qua các quỹ này, họ hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế và tính bền vững của cộng đồng chúng ta.

Sứ mệnh

GSDC đảm nhận vai trò lãnh đạo nhóm quan trọng khi giải quyết các thách thức của phát triển kinh tế. GSDC làm việc với các bên liên quan trong cộng đồng để nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, phát huy thế mạnh của địa phương và kích thích sự phát triển liên tục của một thành phố năng động và lành mạnh.

Được chỉ dẫn bởi Từ đầu: Kế hoạch chiến lược GSDC 2015-2025, Hội đồng đưa ra các quyết định chiến lược góp phần tăng trưởng kinh tế trong cộng đồng của chúng ta. Bạn có thể thấy tác động mà GSDC đã tạo ra trong cộng đồng của chúng tôi bằng cách xem báo cáo thường niên.

Ban chấp hành

Ghế
Jeff Portelance
Giám đốc phát triển kinh doanh
Phó chủ tịch thứ nhất
Shawn Ba Lan
Phó Chủ tịch phụ trách Tuyển sinh Chiến lược và Phát triển Đại học
Chủ tịch Phát triển Kinh tế Cộng đồng (CED)
Richard Picard
Giám đốc cấp cao, Kinh doanh thương mại
Chủ tịch Ủy ban Phát triển Du lịch
Corissa Blaseg
Tổng Giám đốc
Thành viên lớn
Mike Ladyk
Kiến trúc sư, Đối tác
Thư ký / Thủ quỹ
Meredith Armstrong
Giám đốc, Phát triển kinh tế

Thành viên Hội đồng quản trị

Paul Lefebvre
Thị trưởng
Anna Frattini
Giám đốc quan hệ và phát triển kinh doanh
Bill Leduc
Ủy viên HĐND phường 11
Boris Naneff
Tổng Giám đốc
Bruno Lalonde
Tổng Giám đốc
Jennifer Abols
Giám đốc dự án
Mark Signoretti
Ủy viên HĐND phường 1
Moe Alaeddine
Quản lý tài khoản cấp cao
Natalie Labbee
Ủy viên HĐND phường 7
Sherry Mayer
Chiên dịch tranh cử của pho tổng thông
Sihong Peng
Người sáng lập
Stella Holloway
Phó Chủ Tịch
Tim Lee
Giám đốc khu vực