រំលងទៅមាតិកា

សេរីភាពខាងព័ត៌មាន

A A A

អ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងជាក់លាក់។ អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ ទាក់ទង Greater Sudbury Economic Development ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ។

សូមមើលសកម្មភាពខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

រៀនពីរបៀបដែលអ្នកអាចបង្កើតជាផ្លូវការ សំណើសេរីភាពព័ត៌មាន (FOI) តាមរយៈទីក្រុង Greater Sudbury ។