រំលងទៅមាតិកា

ហេតុអ្វីបានជា Sudbury

A A A

ពីកម្លាំងពលកម្មដ៏ប៉ិនប្រសប់ និងចម្រុះទៅមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់សម្រាប់សេវាកម្មធុរកិច្ច ទេសចរណ៍ ការថែទាំសុខភាព ការអប់រំ និងការស្រាវជ្រាវ, Greater Sudbury មានវាទាំងអស់។ មើលកម្រងព័ត៌មានសហគមន៍របស់យើង រុករកទីប្រជុំជនរបស់យើង ហើយមើលថាហេតុអ្វីបានជាវាដល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅ Sudbury ។