រំលងទៅមាតិកា

រកទីតាំង
និងពង្រីក

A A A

យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការក្នុងស្រុក ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីជួយ និងទាក់ទាញអាជីវកម្មថ្មីទៅកាន់ Greater Sudbury ។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ រួមទាំងការជ្រើសរើសគេហទំព័រ ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងប្រជាសាស្រ្ត ឱកាសផ្តល់មូលនិធិ និងច្រើនទៀត។ ស្វែងយល់ ហេតុអ្វីបានជា Sudbury គឺជាកន្លែងដ៏ល្អមួយក្នុងការវិនិយោគនៅ Northern Ontario ។