រំលងទៅមាតិកា

ព្រឹត្តិបត្រសេដ្ឋកិច្ច

A A A

ព្រឹត្តិបត្រសេដ្ឋកិច្ច គឺជាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាសដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ Greater Sudbury, GDP, សំណង់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

ព្រឹត្តិបត្រសេដ្ឋកិច្ច 2023