Ale nan kontni

Patenarya Imigrasyon Lokal

A A A

LIP logo

Nou tèlman kontan ou te chwazi Greater Sudbury kòm kay ou. Sudbury se yon vil ki selebre divèsite, miltikiltirèl, ak respè mityèl pou tout sitwayen nou yo.

Sudbury fyè pou l akeyi w nan sa nou kwè se youn nan pi gwo vil nan nasyon nou an. Nou konnen ou pral santi w byen lakay ou epi n ap travay pou asire w ou fè sa.

Nou envite w eksplore sa Sudbury gen pou l ofri fèk vini ak kèk nan etonan nou yo biznis lokal yo ak destinasyon touris yo.

Sudbury Lokal Imigrasyon Partnership (SLIP) konsantre sou devlopman diferan inisyativ pou asire ke Greater Sudbury kontinye ap yon kominote akeyan pou fèk vini nan tout kalite lavi.

Objektif

SLIP ankouraje yon anviwònman enklizif, angaje ak kolaborasyon ak moun ki gen enterè lokal yo pou idantifye pwoblèm, pataje solisyon, bati kapasite ak prezève memwa kolektif nan bi pou asire atraksyon, etablisman, enklizyon ak retansyon fèk vini nan Vil Greater Sudbury.

Vizyon

Ini pou yon Greater Sudbury enklizif ak pwospere

Next a Sudbury Lokal Imigrasyon Partnership Plan Estratejik 2021-2025.

SLIP se yon pwojè finanse federalman atravè IRCC nan Divizyon Devlopman Ekonomik Vil Greater Sudbury

Poukisa imigrasyon enpòtan

Imigrasyon jwe yon wòl enpòtan nan kwasans ekonomik ak divèsite kiltirèl nan kominote nou an.

Li enpòtan anpil pou tande istwa moun ki chwazi viv ak travay nan Greater Sudbury. Greater Together te lanse pa Patenarya Imigrasyon Lokal an kolaborasyon ak Vil Greater Sudbury pou rakonte istwa imigrasyon ki selebre divèsite kiltirèl Greater Sudbury.

Nou Enfografi Zafè Imigrasyon demontre valè imigrasyon pou ede kreye yon kominote vibran ak solid.

Poukisa imigrasyon enpòtan

Telechaje PDF la

Anba a gen evènman k ap vini nan kominote nou an pou fèk vini yo. Ou ka jwenn yon kalandriye konplè sou evènman Sudbury isit la.

Anba a gen opòtinite pou w patisipe nan kominote Greater Sudbury a epi elaji rezo w la.

Logo IRCC