Yiya kwi

INkomfa ye-OECD yeMigodi yowama-2024

Imimandla kunye neeDolophu

Umbono okwabelwana ngawo wentlalontle kwimimandla enemigodi

Oktobha 8 - 11, 2024

A A A

Ngenkomfa

INkomfa ye-OECD ye-2024 yeeNgingqi zeMigodi kunye neeDolophu ziya kuqhubeka ngo-Oktobha 8th -11th, 2024 e-Greater Sudbury, eCanada.

Inkomfa yalo nyaka iza kuqokelela abachaphazelekayo kuwo onke amacandelo karhulumente nawabucala, izifundiswa, imibutho yoluntu, kunye nabameli bomthonyama ukuze baxoxe ngentlalontle kwimimandla enemigodi, kugxininiswe kwiintsika ezimbini:

  1. Ukusebenzisana ngophuhliso oluzinzileyo kwimimandla enemigodi
  2. Ubonelelo ngezimbiwa zommandla wobungqina bexesha elizayo ukulungiselela utshintsho lwamandla

Kuya kubakho ingqwalasela eyodwa kubantu bomthonyama kwimimandla yemigodi, enengxoxo yenkomfa ekhokelwa ngabemi bomthonyama kunye neseshoni ephambili kwiindlela ezigxile kwiMveli ukulungiselela ikamva elizinzileyo.

Kwimozulu yanamhlanje engaqinisekanga yemo yezopolitiko kunye nokunyuka kwemfuno yezimbiwa ezibalulekileyo, imimandla yemigodi ijongene noxinzelelo olumandla lokufaka igalelo kubonelelo ngezimbiwa zehlabathi ngelixa iqinisekisa impilo-ntle yezoqoqosho, yezentlalo, kunye nokusingqongileyo kuluntu lwasekuhlaleni. Le nkomfa iza kudibanisa malunga nama-300 abathathi-nxaxheba kuwo onke amacandelo karhulumente nawabucala, imibutho yoluntu kunye nemibutho yeMveli ukuchonga amanyathelo okwakha umbono okwabelwana ngawo kunye nentsebenziswano eyomeleleyo ukuxhasa ezi njongo zimbini.

 

INkomfa ye-OECD yowama-2024 yeMimandla yezeMigodi kunye neziXeko isingathwe siSixeko sase-Greater Sudbury kwaye iququzelelwe kunye noMbutho we-Economic Co-Operation and Development (OECD).

Abaxhasi beNkomfa

Ngaba unomdla wokuxhasa iNkomfa ye-OECD ye-2024 yeeNgingqi zeMigodi kunye neeDolophu? Jonga amathuba enkxaso akhoyo.