Yiya kwi

iindaba

A A A

Abahlali bamenywe ukuba bafake izicelo zokuqeshwa kwiiJuries zeGranti yezobuGcisa neNkcubeko

IsiXeko saseGreater Sudbury sifuna amavolontiya ukuba avavanye izicelo kwaye acebise ulwabiwo lwenkxaso-mali kwimisebenzi eya kuxhasa uluntu lwasekhaya lobugcisa nenkcubeko ngo-2022.

I-Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) ilawula iNkqubo yeSibonelelo soBugcisa neNkcubeko minyaka le ngoncedo lweqela labagwebi bokuzithandela. Ngo-2021, inkqubo yanikezela ngeedola ezingama-532,554 kwimibutho engama-32 kwiiprojekthi ezizodwa kunye neendleko zokusebenza.

Ngo-2022, izicelo zenkxaso-mali ziya kwamkelwa kuzo zombini ii-Operating and Project grant streams.

Abafake izicelo kwiiJuries zeGranti yezobuGcisa kunye neNkcubeko kufuneka okungenani babe neminyaka eyi-18 kwaye babe ngumhlali waseGreater Sudbury. Ukhetho luya kuthathela ingqalelo ukumelwa ngokufanelekileyo kwenkcubeko/ubugcisa, isini, izizukulwana kunye neyantlukwano ngokwenkcubeko.

Abahlali abanomdla banokungenisa iileta kunye neCV nge-imeyile [imeyile ikhuselwe] de kube yintsimbi yesi-4:30 emva kwemini, uLwesine, nge-16 kaDisemba, 2021. Izicelo kufuneka zibandakanye izizathu zokunqwenela ukusebenza kwiqumrhu labachopheli-matyala kunye nonxulumano oluthe ngqo namaphulo asekuhlaleni obugcisa nenkcubeko.

Olunye ulwazi lufumaneka kwi www.investsudbury.ca/artsandculture.

Malunga neGreater Sudbury Development Corporation:

I-Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) yi-arhente engenzi nzuzo yeSixeko sase-Greater Sudbury elawulwa ngamalungu eBhodi yabaLawuli ali-18. I-GSDC isebenzisana neSixeko ukukhuthaza uphuhliso loqoqosho loluntu ngokukhuthaza, ngokuququzelela nokuxhasa ucwangciso lweqhinga loluntu nokwandisa ukuzimela, utyalo-mali nokudalwa kwemisebenzi eGreater Sudbury.

-30-