Yiya kwi

iindaba

A A A

I-Greater Sudbury Development Corporation ifuna amaLungu eKomiti yoPhuhliso loKhenketho

I-Greater Sudbury Development Corporation (GSDC), ibhodi engenzi ngeniso ejongene nokukhokela uphuhliso loqoqosho kwiSixeko sase-Greater Sudbury, ifuna abemi abathethathethanayo ukuze baqeshwe kwiKomiti yoPhuhliso loKhenketho.

IKomiti yoPhuhliso loKhenketho isebenza njengeKomitana yeBhodi ukunika iingcebiso, iingcebiso, ulwazi kunye nobuchule kwiBhodi ye-GSDC ngocwangciso, ukuthathwa kwezigqibo nokomeleza inkxaso kwicandelo lezokhenketho lesixeko.

Sithetha nje sifuna abemi becandelo lobuGcisa neNkcubeko (1) nakwicandelo leCulinary (1).

Amalungu oluntu anomdla wokufaka isicelo ayamenywa ukuba angenise i-CV kunye ne-cover letter [imeyile ikhuselwe] ngentsimbi yesi-4 emva kwemini ngoLwesihlanu, nge-30 kaTshazimpuzi, ngo-2021.

Inkqubo yokutyumba i-GSDC izama ukukhangela abahlali baseGreater Sudbury abanamava kunye nobuchule bokuphumeza iinjongo ezinxulumene nokukhula kwecandelo lezokhenketho lengingqi.

Ulonyulo luhambelana neNkcazelo yezoKwahluka kwe-GSDC kunye neSixeko sase-Greater Sudbury uMgaqo-nkqubo weyantlukwano oxhasa iyantlukwano ngazo zonke iindlela, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kwiminyaka yobudala, ukukhubazeka, imeko yezoqoqosho, ubume bomtshato, ubuhlanga, isini, ubuni kunye nokubonakaliswa kwesini. , uhlanga, inkolo, kunye nesini. Ingqwalaselo inikwa ukumelwa kwabantu kunye nejografi yeSixeko saseGreater Sudbury.

IKomiti yoPhuhliso loKhenketho idibana kanye ngenyanga, ukuqala ngo-1:00 emva kwemini, malunga neeyure ezi-2. Ukuqeshwa ziikota zonyaka omnye. Zonke iintlanganiso ngoku zisebenza ngokuhambelana nezikhokelo zempilo zasekhaya nezephondo.

Malunga neGreater Sudbury Development Corporation:

I-Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) yi-arhente engenzi nzuzo yeSixeko saseGreater Sudbury kwaye ilawulwa ngamalungu eBhodi yabaLawuli ali-18. I-GSDC isebenzisana neSixeko ukukhuthaza uphuhliso loqoqosho loluntu ngokukhuthaza, ngokuququzelela nokuxhasa ucwangciso lweqhinga loluntu nokwandisa ukuzimela, utyalo-mali nokudalwa kwemisebenzi eGreater Sudbury.

I-GSDC yongamela iNgxowa-mali yoPhuhliso loQoqosho loLuntu yesigidi esi-1 seedola ngeemali ezifunyenwe kwiSixeko sase-Greater Sudbury. Bakwanoxanduva lokongamela ukuhanjiswa kwe Izibonelelo zoBugcisa neNkcubeko kwaye i Ingxowa-mali Yophuhliso Lwezokhenketho ngeKomiti yoPhuhliso loKhenketho. Ngale mali baxhasa ukukhula koqoqosho kunye nokuzinza koluntu lwethu.