Yiya kwi

ISicwangciso soCwangciso

A A A

Jonga le Ukusuka kwiGround Up: IsiCwangciso soPhuhliso lwezoQoqosho loLuntu 2015-2025 ukufumanisa ukuba siceba ukwakha njani kumandla oluntu lwethu kwiSixeko saseGreater Sudbury. Sichaze iinjongo eziphambili, iinjongo kunye neentshukumo eziya kusikhokela njengoko sisiya phambili ukuya ku-2025. Uya kufunda ukuba siphuhlisa njani intsebenziswano phakathi kwamacandelo ethu oqoqosho, amashishini kunye namaziko. Iinjongo zethu ziquka ukwandisa kakhulu amathuba engqesho, ukutsala abantu abatsha, ukukhuthaza ushishino, ukuphucula umgangatho wokuphila, nokunye.

Isicwangciso sethu sibeka kwaye someleze umkhombandlela woluntu lwethu kunye nokugxila, ngelixa sisebenzela umbono wamabhongo wokukhula kunye nokwahlukana kwezoqoqosho. Iinjongo zethu zakhiwe kumnqweno woluntu lwethu wokuphuhlisa isicwangciso-qhinga esipheleleyo esiya kuhambelana neenjongo zamahlakani ethu kwaye sisikhokelele kuphuhliso lwezoqoqosho lwexesha elizayo kunye nempumelelo.