Yiya kwi

IsiCwangciso soBuchule sokuBuyisa uQoqosho

A A A

ISicwangciso soBuchule soBuyiselo kwezoQoqosho siya kukhokela izigqibo zeBhodi yabaLawuli ye-Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) ukuze baqonde ngcono iimfuno zabahlali bezoshishino, bachonge izenzo eziza kulungelelanisa ishishini kunye nokubuyisela uqoqosho.

ISicwangciso soBuchule sokuBuyisa uQoqosho sichonga imixholo emine engundoqo exhaswa ziinkalo ekugxilwe kuzo kunye nezinto ezinxulumene noko:

  • Uphuhliso lwabasebenzi be-Greater Sudbury ngokugxila ekunqongophelweni kwabasebenzi kunye nokutsalwa kweetalente.
  • Inkxaso kumashishini asekhaya ngokugxila ekubandakanyeni uluntu, ukuthengisa kunye necandelo lobugcisa nenkcubeko.
  • Inkxaso yeDowntown Sudbury ngokugxila kubomi bezoqoqosho kunye nabemi abasengozini.
  • Ukukhula kunye nophuhliso olugxininise kwiinkqubo zoshishino eziphuculweyo, ukufikelela kwi-broadband, i-e-commerce, imigodi, imveliso kunye neenkonzo zoshishino, kunye nokuveliswa kwefilimu kunye nomabonwakude.

Uphuhliso lweSicwangciso soBuchule sokuBuyisa uQoqosho yintsebenziswano phakathi kweSixeko saseGreater Sudbury ngecandelo loPhuhliso loQoqosho kunye namavolontiya asekuhlaleni asebenza kwiBhodi yabaLawuli ye-GSDC. Kulandela uthethwano olunabileyo namacandelo aphambili ezoqoqosho, amashishini azimeleyo, imibutho yobugcisa kunye neengcali.