Yiya kwi

Ingxelo yinyaka

A A A

IiNgxelo zoNyaka ze-Greater Sudbury Development Corporation (GSDC) zibonelela ngesishwankathelo semisebenzi notyalo-mali lwe-GSDC, icandelo loPhuhliso loQoqosho kunye neSixeko sase-Greater Sudbury. Baqaqambisa ukukhula koqoqosho lwethu kwaye baphonononge impumelelo yoluntu lwethu kulo nyaka uphelileyo.

INgxelo yoNyaka wama-2022

Ingxelo yonyaka ibhiyozela impumelelo yoosomashishini basekhaya, utyalo-mali loluntu, abasebenzi bethu abanetalente nabakhulayo, kunye nenkcubeko edlamkileyo yesixeko sethu. Ikhokelwa wethu ISicwangciso soCwangciso, ingxelo ichaza indlela esiluphumeza ngayo usukelo lwethu, iindawo esinokuziphucula kuzo, nezinto eziphambili eziya phambili.

Iingxelo ezidlulileyo

Phonononga iingxelo zethu zonyaka ezidlulileyo: