Yiya kwi

IiNtlanganiso zeBhodi ye-GSDC

A A A

IBhodi yaBalawuli ye-GSDC idibana ngoLwesithathu wesibini wenyanga nganye, ukuqala ngo-11:30 am, ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela kule shedyuli ingezantsi. Imizuzu ye-GSDC iya kuthunyelwa yakuba yamkelwe yiBhodi kwintlanganiso yeBhodi elandelayo.

Imihla yeNtlanganiso ka-2021

Umhla wentlanganiso

Amaminithi

January 18, 2021
Februwari 10, 2021
Matshi 10, 2021
Aprili 14, 2021
Ngamana 12, 2021
Juni 9, 2021
Julayi 14, 2021
Agasti 11, 2021
Septemba 8, 2021
Oktobha 13, 2021
Novemba 10, 2021
Disemba 8, 2021

Imihla yeNtlanganiso ka-2020

Umhla wentlanganiso

Amaminithi

uJanuwari
Akukho ntlanganiso
Februwari 12, 2020
Matshi 11, 2020
Irhoxisiwe ngenxa ye-COVID-19
Aprili 8, 2020
Aprili 23, 2020
Amaminithi

Ukongezwa ngenxa yokurhoxiswa kukaMatshi

Ngamana 13, 2020
Juni 10, 2020
INtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka
Julayi 8, 2020
Agasti 19, 2020
Septemba 9, 2020
Oktobha 14, 2020
Novemba 11, 2020
Disemba 9, 2020

Imihla yeNtlanganiso ka-2019

Umhla wentlanganiso

Amaminithi

Juni 19, 2019
Julayi 19, 2019
Agasti 14, 2019
Septemba 11, 2019
Oktobha 9, 2019
Novemba 13, 2019
Disemba 11, 2019