අන්තර්ගතය වෙත යන්න

RNIP ඇඳීම්

A A A

Sudbury RNIP ලකුණු මත පදනම් වූ පද්ධතියක් භාවිතයෙන් සංචිතයේ අපේක්ෂකයින් ශ්‍රේණිගත කරයි. අපි සංචිතයෙන් ඉහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයින් තෝරා ප්‍රජා නිර්දේශයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔවුන්ට ආරාධනා කරන්නෙමු.

බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය: එක් අපේක්ෂකයෙකුට වඩා අඩුම ලකුණු ලබා ඇත්නම්, කඩඉම් ඔවුන් අයදුම් කළ දිනය සහ වේලාව මත පදනම් වේ

දිනය
මැයි 27, 2024
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
N / A
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
6
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
155
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
N / A
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මැයි 3, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 16, 2024
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
19
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
100
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
15
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
170
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මැයි 3, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 10, 2024
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
32
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
145
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මැයි 3, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 22, 2024
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
33
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
175
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
අප්රේල් මස 22, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 11, 2024
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
20
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
160
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
4
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
155
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
අප්රේල් මස 11, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 4, 2024
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
36
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
195
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
5
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
195
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
2
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
245
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
අප්රේල් මස 4, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
1 පෙබරවාරි 2024 (දිනුම් ඇදීම 6)
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
29
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
220
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
6
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
220
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
පෙබරවාරි 1, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
1 පෙබරවාරි 2024 (දිනුම් ඇදීම 5)
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
30
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
230
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
2
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
230
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
පෙබරවාරි 1, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
1 පෙබරවාරි 2024 (දිනුම් ඇදීම 4)
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
42
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
240
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
1
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
240
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
පෙබරවාරි 1, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
1 පෙබරවාරි 2024 (දිනුම් ඇදීම 3)
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
42
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
250
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
5
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
250
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
පෙබරවාරි 1, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
1 පෙබරවාරි 2024 (දිනුම් ඇදීම 2)
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
43
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
265
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
2
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
265
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
පෙබරවාරි 1, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
1 පෙබරවාරි 2024 (දිනුම් ඇදීම 1)
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
43
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
290
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
3
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
145
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
පෙබරවාරි 1, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
ජනවාරි 12, 2024
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
42
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
285
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
N / A
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
4
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
170
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
ජනවාරි 12, 2024
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
දෙසැම්බර් 21, 2023
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
38
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
260
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
1
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
275
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
3
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
185
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
දෙසැම්බර් 12, 2023
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
දෙසැම්බර් 14, 2023
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
35
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
240
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
1
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
300
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
3
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
170
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
දෙසැම්බර් 1, 2023
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
නොවැම්බර් 30th, 2023
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
28
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
250
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
N / A
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
N / A
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
3
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
160
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
නොවැම්බර් 15th, 2023
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
නොවැම්බර් 28th, 2023
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
33
සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
245
සීමිත ප්‍රවාහය සඳහා සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව
2
සීමිත ප්‍රවාහයෙන් ලබාගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
260
Francophone Stream සඳහා සලකා බලන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
1
Francophone Stream වෙතින් ලබාගත් පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු
365
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
නොවැම්බර් 1, 2023
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
නොවැම්බර් 8, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
30
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 20, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
255
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 13th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 6, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
360
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 13th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
31
Francophone ප්‍රවාහය හරහා අඳින ලද අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 4, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 11th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
49
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 22, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
සැප්තැම්බර් 20th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
35
Francophone ප්‍රවාහය හරහා අඳින ලද අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 8, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
සැප්තැම්බර් 20th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 14th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
සැප්තැම්බර් 1st, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
62
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 14th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 31, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
54
Francophone ප්‍රවාහය හරහා අඳින ලද අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 21, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූනි මස 28, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
53
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූනි මස 20, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
250
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
මැයි 31, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 19, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
මැයි 31, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 19, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 25, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
21
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 17, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
මාර්තු 29, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
27
Francophone ප්‍රවාහය හරහා අඳින ලද අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව:
5
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මාර්තු 21, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
පෙබරවාරි 23rd, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
25
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
පෙබරවාරි 14th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජනවාරි 26th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජනවාරි 16th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
250
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
305
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
28
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
සැප්තැම්බර් 21st, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 19, 2022 12:16 පෙ.ව
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
සැප්තැම්බර් 14th, 2022
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
275
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
290
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 25th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 4th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
330
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූලි 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
350
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
22 ජූලි 2021 සිට 15 ජූනි 2022 දක්වා
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
සලකා බලන ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
75
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
අපි අවම කඩඉම සපුරාලන සියලුම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් සලකා බලමින් සිටිමු. කලත්‍රයා හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු සමඟ අයදුම් කරන්නේ නම් අවම කඩඉම ලකුණු 95 ක් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු නොමැතිව අයදුම් කරන්නේ නම් ලකුණු 75 කි.
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
ජනවාරි 26th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජනවාරි 16th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
250
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
305
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
28
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
සැප්තැම්බර් 21st, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 19, 2022 12:16 පෙ.ව
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
සැප්තැම්බර් 14th, 2022
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
275
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
290
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 25th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 4th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
330
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූලි 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
350
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
22 ජූලි 2021 සිට 15 ජූනි 2022 දක්වා
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
සලකා බලන ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
75
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
අපි අවම කඩඉම සපුරාලන සියලුම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් සලකා බලමින් සිටිමු. කලත්‍රයා හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු සමඟ අයදුම් කරන්නේ නම් අවම කඩඉම ලකුණු 95 ක් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු නොමැතිව අයදුම් කරන්නේ නම් ලකුණු 75 කි.
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
ජනවාරි 26th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජනවාරි 16th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
250
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
305
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
28
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
සැප්තැම්බර් 21st, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 19, 2022 12:16 පෙ.ව
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
සැප්තැම්බර් 14th, 2022
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
275
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
290
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 25th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 4th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
330
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූලි 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
350
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
22 ජූලි 2021 සිට 15 ජූනි 2022 දක්වා
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
සලකා බලන ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
75
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
අපි අවම කඩඉම සපුරාලන සියලුම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් සලකා බලමින් සිටිමු. කලත්‍රයා හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු සමඟ අයදුම් කරන්නේ නම් අවම කඩඉම ලකුණු 95 ක් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු නොමැතිව අයදුම් කරන්නේ නම් ලකුණු 75 කි.
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
අප්රේල් මස 25, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
21
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 17, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
මාර්තු 29, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
27
Francophone ප්‍රවාහය හරහා අඳින ලද අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව:
5
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මාර්තු 21, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
පෙබරවාරි 23rd, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
25
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
පෙබරවාරි 14th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජනවාරි 26th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජනවාරි 16th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
250
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
305
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
28
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
සැප්තැම්බර් 21st, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 19, 2022 12:16 පෙ.ව
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
සැප්තැම්බර් 14th, 2022
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
275
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
290
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 25th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 4th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
330
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූලි 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
350
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
22 ජූලි 2021 සිට 15 ජූනි 2022 දක්වා
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
සලකා බලන ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
75
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
අපි අවම කඩඉම සපුරාලන සියලුම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් සලකා බලමින් සිටිමු. කලත්‍රයා හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු සමඟ අයදුම් කරන්නේ නම් අවම කඩඉම ලකුණු 95 ක් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු නොමැතිව අයදුම් කරන්නේ නම් ලකුණු 75 කි.
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
ජනවාරි 26th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජනවාරි 16th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
250
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
305
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
28
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
සැප්තැම්බර් 21st, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 19, 2022 12:16 පෙ.ව
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
සැප්තැම්බර් 14th, 2022
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
275
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
290
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 25th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 4th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
330
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූලි 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
350
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
22 ජූලි 2021 සිට 15 ජූනි 2022 දක්වා
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
සලකා බලන ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
75
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
අපි අවම කඩඉම සපුරාලන සියලුම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් සලකා බලමින් සිටිමු. කලත්‍රයා හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු සමඟ අයදුම් කරන්නේ නම් අවම කඩඉම ලකුණු 95 ක් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු නොමැතිව අයදුම් කරන්නේ නම් ලකුණු 75 කි.
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
ජනවාරි 26th, 2023
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජනවාරි 16th, 2023
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
250
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
දෙසැම්බර් 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
48
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දෙසැම්බර් 8th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
*නිවාඩු දින හේතුවෙන් තවදුරටත් දිනුම් ඇදීම් සීමා කෙරෙන අතර 2023 ජනවාරි මාසයේ දී දිගටම පවතිනු ඇත
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
305
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
28
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
සැප්තැම්බර් 21st, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 19, 2022 12:16 පෙ.ව
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
සැප්තැම්බර් 14th, 2022
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
275
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
290
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 25th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 4th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
330
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූලි 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
350
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
22 ජූලි 2021 සිට 15 ජූනි 2022 දක්වා
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
සලකා බලන ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
75
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
අපි අවම කඩඉම සපුරාලන සියලුම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් සලකා බලමින් සිටිමු. කලත්‍රයා හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු සමඟ අයදුම් කරන්නේ නම් අවම කඩඉම ලකුණු 95 ක් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු නොමැතිව අයදුම් කරන්නේ නම් ලකුණු 75 කි.
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
31
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
200
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
නොවැම්බර් 21, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
නොවැම්බර් 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
305
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
28
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ඔක්තෝබර් 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ඔක්තෝබර් 21st, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
180
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
සැප්තැම්බර් 21st, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
24
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
සැප්තැම්බර් 19, 2022 12:16 පෙ.ව
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
220
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
සැප්තැම්බර් 14th, 2022
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
275
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 23rd, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අගෝස්තු 22nd, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
270
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
290
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයකින් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවිය හැක. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
අගෝස්තු 12th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
5 අගෝස්තු 2022 දින ප.ව 1:11 ට
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*Francophone Stream
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
7
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 25th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
245
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවේ සිටින අපේක්ෂකයින් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ, ඔවුන් පැයට ඩොලර් 20 ට වැඩි වැටුප් ලබන්නේ නම් මිස.
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයෙකු මෑත කාලීන දිනුම් ඇදීම් නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේ දී දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.
දිනය
ජූලි 27th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 4th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
330
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූලි 15th, 2022
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
1
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 15th, 2022
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
350
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
22 ජූලි 2021 සිට 15 ජූනි 2022 දක්වා
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
දැනට ක්‍රියාත්මකයි
සලකා බලන ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
75
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
අපි අවම කඩඉම සපුරාලන සියලුම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් සලකා බලමින් සිටිමු. කලත්‍රයා හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු සමඟ අයදුම් කරන්නේ නම් අවම කඩඉම ලකුණු 95 ක් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ පොදු නීති හවුල්කරුවෙකු නොමැතිව අයදුම් කරන්නේ නම් ලකුණු 75 කි.
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
ජූලි 21, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
3
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
ජූලි 16th, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
260
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
දිනය
ජූනි මස 4th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
2
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 28th 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
265
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm
දිනය
මැයි 18th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
මැයි 10, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
150
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*නව අයදුම්කරුවන්ට විවිධ සාධක මත පදනම්ව වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් අපේක්ෂක ඇගයීම් නිර්ණායකයට මෑතකදී වෙනස්කම් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර RNIP යෙදුම් පිටුව බලන්න.
දිනය
මැයි 11th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
12
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 6, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
205
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු සිට අයදුම් කර ඇත්නම්. සැප්තැම්බර් 2020 සහ වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළ අතර ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ විභවයක් තිබිය හැකිය
දිනය
අප්රේල් මස 26, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව:
16
අවසාන අයදුම්කරු සලකා බැලූ දිනය:
අප්රේල් මස 19, 2021
ඇද ගන්නා ලද පහළම ශ්‍රේණිගත අයදුම්කරුගේ ලකුණු:
240
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය:
N / A
*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර නවතම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඔවුන් ඊළඟ වටයේදී දිනුම් ඇදීමේ විභවයන් තිබිය හැකිය.
දිනය
අප්රේල් මස 8th, 2021
සලකා බැලූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව
12
සලකා බැලූ අවසන් අයදුම්කරුගේ දිනය
මාර්තු 23rd, 2021
ඇදගත් අඩුම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
*ඉවුම් පිහුම්කරුවන් (6322) සහ කුස්සියට උපකරණ සහායකයින් (6711) සුදුසුකම් ලත් රැකියා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම නිසා එම වෘත්තීන් වත්මන් දිනුම් ඇදීම යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

*එකම තටාකයෙන් බහු දිනුම් ඇදීම් සිදුවේ. අපේක්ෂකයෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අයදුම් කර ඇති අතර වඩාත්ම මෑත දිනුම් ඇදීම සිදු නොකළේ නම්, ඊළඟ වටයේදී ඔවුන් දිනුම් ඇදීමේ හැකියාවක් තිබිය හැකිය.

දිනය
සැප්තැම්බර් 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
සැප්තැම්බර් 22. 2020 17:29 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අගෝස්තු 26, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
12
වටයේ දිනය සහ වේලාව
26 අගෝස්තු 2020 දින ප.ව 1:35 ට
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
225
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
ජූලි 10, 2020
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
10
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 32 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
235
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
මැයි 22, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
2
වටයේ දිනය සහ වේලාව
මැයි 22, 2020 දී 1: 33 pm
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
136
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
N / A
දිනය
අප්රේල් මස 23, 2020
නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ගණන
6
වටයේ දිනය සහ වේලාව
අප්රේල් මස 23, 2020 දී 8: 20 am
පහළම ශ්‍රේණිගත අපේක්ෂකයාගේ ලකුණු ආරාධනා
280
බැඳීම් බිඳීමේ රීතිය
අප්රේල් මස 15, 2020 දී 4: 28 pm