අන්තර්ගතය වෙත යන්න

ප්‍රජා පැතිකඩ

A A A

ග්‍රේටර් සඩ්බරි 171,000කට වඩා වැඩි ජනගහනයකින් සහ කිලෝමීටර් 160 (සැතපුම් 100) අරයක් තුළ මිලියන භාගයකට ආසන්න ජනතාවක් ජීවත් වන සමෘද්ධිමත් ජනගහනයක් සමඟ වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. අපගේ උපායමාර්ගික පිහිටීම, ශක්තිමත් කාර්මික පදනම සහ ඉහළ නිපුණතා සහිත ශ්රම බලකාය පාරිභෝගිකයින් සහ පාරිභෝගිකයින් යන දෙඅංශයෙන්ම ඔබේ ව්‍යාපාරයට සහය වීම සඳහා සඩ්බරි ඉතා මැනවින් ස්ථානගත කිරීමට ඒකාබද්ධ කරන්න.

බලන්න ඇයි සඩ්බරි ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට හෝ වර්ධනය කිරීමට හොඳම ස්ථානය වේ. කොහෙන් පටන් ගන්නද කියලා විශ්වාස නැද්ද? අපගේ නවතම බලන්න ආර්ථික බුලටින්, වාර්ෂික වාර්තාව, හෝ සරලව පහත සංඛ්‍යාලේඛන පරිශීලනය කරන්න.