අන්තර්ගතය වෙත යන්න

ඇයි සඩ්බරි

A A A

දක්ෂ හා විවිධ ශ්‍රම බලකායේ සිට ව්‍යාපාරික සේවා, සංචාරක, සෞඛ්‍ය සේවා, අධ්‍යාපනය සහ පර්යේෂණ සඳහා කලාපීය මධ්‍යස්ථානයක් දක්වා ග්‍රේටර් සඩ්බරි සතුව ඒ සියල්ල තිබේ. අපගේ ප්‍රජා පැතිකඩ බලන්න, අපගේ නගරය ගවේෂණය කරන්න, සහ ඔබ සඩ්බරි වෙත යාමට කාලය පැමිණ ඇත්තේ මන්දැයි බලන්න.