අන්තර්ගතය වෙත යන්න

ආර්ථික බුලටින්

A A A

ආර්ථික බුලටින් යනු ග්‍රේටර් සඩ්බරි හි ශ්‍රම බලකාය, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය, ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධනය සහ තවත් බොහෝ දේ පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සපයන කාර්තුමය පුවත් පත්‍රිකාවකි.