අන්තර්ගතය වෙත යන්න

 ප‍්‍රවේශවීම

A A A

ග්‍රේටර් සඩ්බරි නගරයේ අංශයක් ලෙස, අපි සපයන සේවාවන් සෑම කෙනෙකුටම ඔවුන්ගේ හැකියාව නොසලකා ප්‍රවේශ විය හැකි බව සහතික කිරීමට ආර්ථික සංවර්ධන කැපවී සිටී. සංචාරය ග්‍රේටර් සඩ්බරි අපි ප්‍රතිපෝෂණ රැස් කරන ආකාරය සහ අපගේ ප්‍රජාව තුළ ප්‍රවේශ වීමට ඇති බාධක ඉවත් කිරීමට ක්‍රියා කරන ආකාරය ගැන තව දැන ගැනීමට.

විකල්ප ආකෘති ලේඛනයක් ඉල්ලන්න

අප අමතන්න ඔබ විකල්ප ආකෘතියකින් අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති ලේඛනයක් ඉල්ලා සිටීමට කැමති නම්. ඔබගේ ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගන්නා සුදුසු ආකෘතියක් සොයා ගැනීමට අපි ඔබ සමඟ වැඩ කරන්නෙමු.