نورو وېبپاڼو ته لار

اقتصادي خبرتیا

A A A

اقتصادي خبر پاڼه یوه درې میاشتنۍ خبر پاڼه ده چې د لوی سوډبري د کار ځواک، GDP، ساختماني او پراختیا، او نورو ته یوه عمومي کتنه وړاندې کوي.