мэдээлэл рүү очих

Эдийн засгийн эмхэтгэл

A A A

Эдийн засгийн мэдээллийн товхимол нь Их Садберигийн ажиллах хүч, ДНБ, бүтээн байгуулалт, бүтээн байгуулалт болон бусад зүйлсийн тоймыг санал болгодог улирал тутмын мэдээллийн товхимол юм.

2023 оны эдийн засгийн эмхэтгэл