ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು

A A A

ಗ್ರೇಟರ್ ಸಡ್ಬರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಸಡ್ಬರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಗಳು.