વિષયવસ્તુ પર જાઓ

અહેવાલો અને યોજનાઓ

A A A

ગ્રેટર સડબરી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ડિવિઝન અને ગ્રેટર સડબરી ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના અહેવાલો અને વર્ષોના અમારા ઉદ્દેશ્યો અને સિદ્ધિઓ વિશે જાણવા માટેની યોજનાઓનું અન્વેષણ કરો.