برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

بخشهای کلیدی

A A A

روحیه کارآفرینی شهر سادبری بزرگ با صنعت معدن ما آغاز شد. موفقیت ما در استخراج و خدمات پشتیبانی آن، اکوسیستمی قوی ایجاد کرد که به بخش‌های دیگر اجازه رشد داد.

امروزه کارآفرینی با نزدیک به 9,000 کسب و کار کوچک و متوسط ​​که در جامعه ما فعالیت می کنند، هنوز هم سنگ بنای اقتصاد ما است. ما استعدادها و محققان برتر را از سرتاسر جهان جذب کرده‌ایم که به بخش‌های کلیدی خود منشعب شده‌ایم که همچنان بر روی نقاط قوت ما ایجاد می‌کنند و رشد جامعه ما را تغذیه می‌کنند.