برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

آزادی اطلاعات

A A A

شما حق دسترسی به اطلاعات را با محدودیت های خاصی دارید. شما خوش آمدید با توسعه اقتصادی سادبری بزرگ تماس بگیرید اگر شما هر گونه سؤال.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر به اقدامات زیر مراجعه کنید:

یاد بگیرید که چگونه می توانید یک فرم رسمی درست کنید درخواست آزادی اطلاعات (FOI). از طریق شهر سادبری بزرگ.