برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

دسترسی

A A A

به عنوان یک بخش از شهر سادبری بزرگ، توسعه اقتصادی متعهد است اطمینان حاصل کند که خدماتی که ارائه می دهیم برای همه بدون توجه به توانایی آنها قابل دسترسی است. بازدید کنید سودوری بزرگ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه جمع آوری بازخورد و تلاش برای رفع موانع دسترسی در جامعه.

یک سند با فرمت جایگزین درخواست کنید

تماس با ما اگر مایلید سندی را در وب سایت ما در قالبی جایگزین درخواست کنید. ما با شما کار خواهیم کرد تا قالب مناسبی را پیدا کنیم که نیازهای دسترسی شما را در نظر بگیرد.